Skip to main content

Persondatapolitik for patientbehandling ved Efficax ApS

Velkommen som patient hos Efficax ApS, Jyllingevej 55, st. th. 2720 Vanløse. I forbindelse med dine
behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

Hvilke oplysninger behandler vi?
I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journal bekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, fx. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed. Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregnings formål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7]. Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

Videregivelse af oplysninger
Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.
Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, fx. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.
De oplysninger, vi har registreret til brug for afregnings formål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, fx. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journal bekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregning formål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Klage
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk. Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.

 

Betingelser i forbindelse med booking

Afbudspolitik
Bemærk, at du ved afbud/udeblivelse skal melde dette senest kl. 18.00 dagen inden din aftalte tid. Ved manglende eller for sent afbud er prisen 50% af din oprindeligt bookede tid. Afbud kan udelukkende ske per mail: kontakt@effx.dk.

Privat praktiserende
Vi en privat praktiserende klinik og er ikke er en del af den offentlige sygesikring. Bemærk, at du ikke får tilskud fra den offentlige sygesikring når du booker en tid i klinikken. Du vil dog få dit tilskud fra sygeforsikring danmark hvis du er medlem og langt de fleste forsikringsselskaber vil også dække dit forløb helt eller delvist hos os.

clockSend email phoneRing til os pinbook tid